می گویند "سیاسی نیستیم".
سیاسی نیستی یعنی
چیزی که ارزش داشت
حسین برایش کشته شود
پیش من دوزار ارزش ندارد.

حجت الاسلام پناهیان