سال نو مبارک 

اقتصاد مقاومتی:تولید _ اشتغال

 

نوروز ، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار و پاسداشت پاکی ها ، نیکی ها و پهلوانی ها برهمه ایرانیان نیکو سرشت خجسته باد‌.