اعضای شورای مرکزی سال 96-95

 دبیر کل:امیرحسین چگونیان

سوابق:

دبیرتشکیلات و دبیر کل 94-95

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه رستاخیز 94-95

مدیر مسئول و سردبیر بپاخیز 94-95

دبیر کانون رسانه 93-94

دبیر شورای هماهنگی کانون های دانشگاه کاشان 93-94

عضو انجمن علمی مهندسی کامپیوتر 92-93

سردبیر نشریه ی صفرویک،انجمن علمی کامپیوتر 93-94

دبیر کل جاد دانشگاه کاشان 95-96

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر ورودی 91


 

دبیر صنفی برادران:آقای علی افلاکی

سوابق:

عضو فعال کمیسیون سیاسی 94-95

دبیر صنفی برادران 95-96

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ورودی 93


 

دبیر سیاسی:آقای صادق کشاورزی

سوابق:

عضو فعال کمیسیون آموزش و فرهنگی 94-95

دبیر آموزش 95-96

دانشجوی کارشناسی شیمی ورودی 92


 

دبیر فرهنگی:علی مرتضوی منش

سوابق:

عضو فعال کمیسیون فرهنگی 94-95

دبیرکمیته سیرمطالعاتی 94-95

عضو هیات تحریریه و طراح نشریه بپاخیز

همکارفعال انجمن اسلامی مستقل 93-95

دبیر فرهنگی جاد کاشان 95-96

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر ورودی 93


 

معاون مالی و قائم مقام دبیر : آقای الماسیه

سوابق:

عضو انجمن علمی مهندسی برق 94-95

عضو فعال کمیسیون سیاسی و فرهنگی 94-95

عضو هیات تحریریه بپاخیز 94-95

سردبیرنشریه تراشه،انجمن علمی مهندسی برق 94-96

معاون مالی 95-96

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق ورودی 93


 

دبیرتشکیلات:حسن عباسی

سوابق:

عضوفعال کمیسیون سیاسی 94-95

دبیرتشکیلات 95-96

دانشجوی کارشناسی مکانیک ورودی 93


 

دبیر واحدخواهران:مهدیه دادخواه

سوابق:

عضوفعال جاد دانشگاه کاشان 92-93

عضوفعال جاد در کمیسیون فرهنگی 93-94

دبیرواحد خواهران 94-95

دبیرواحد خواهران 95-96

دانشجوی کارشناسی فیزیک هسته ای ورودی 92


 

جانشین واحد خواهران:طاهره یزدانی

 سوابق:

دبیرکمیسیون فرهنگی 92-93

جانشین واحد خواهران 93-94

عضوفعال جاد دانشگاه کاشان 94-95

جانشین واحدخواهران 95-96

دانشجوی کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی ورودی 92


 

دبیرکمیسیون روابط عمومی:فاطمه محمدی

سوابق:

عضو فعال جاد دانشگاه کاشان 94-95

دبیر کمیسیون روابط عمومی 95-96

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ورودی 94


 

دبیرکمیسیون امور صنفی خواهران:نیکو معقول

 سوابق:

عضو فعال جاد دانشگاه کاشان 94-95

دبیرکمیسیون امور صنفی خواهران 95-96

دانشجوی  کارشناسی حقوق ورودی 94 اعضای شورای مرکزی سال 94-95:

 
 
دبیر : حسین یگانگی دستگردی
سوابق:
دبیر تشکیلات جاد دانشگاه کاشان سال 93 تا 94
مدیر مسئول و سردبیر نشریه بپاخیز جاد دانشگاه کاشان
عضو هیئت تحریریه نشریه رستاخیز جاد دانشگاه کاشان

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی ورودی 91

 


 

دبیر تشکیلات : امیرحسین چگونیان
سوابق:
دبیر کانون رسانه دانشگاه کاشان
مدیر مسئول و سردبیر نشریه بپاخیز جاد دانشگاه کاشان
عضو هیئت تحریریه نشریه رستاخیز جاد دانشگاه کاشان

دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار ورودی 91

 


 

دبیر سیاسی : علی اسماعیلی
سوابق:
عضو فعال کمیسیون تشکیلات جاد دانشگاه کاشان سال 93 تا 94

دانشجوی کارشناسی فیزیک هسته ای ورودی 93

 


 

دبیر آموزش : سید علی آیتی نجف آبادی
سوابق:
سردبیر نشریه "کیمیاگران صنعت" مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
عضو فعال کمیسیون فرهنگی جاد دانشگاه کاشان سال 93 تا 94

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی ورودی 92

 


 

دبیر روابط عمومی : مصطفی سلیمی
سوابق:
عضو فعال کمیسیون روابط عمومی و کمیسیون فرهنگی جاد دانشگاه کاشان سال 93 تا 94
روابط عمومی نشریه بپاخیز جاد دانشگاه کاشان

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ورودی 93

 


 

دبیر واحد خواهران : خانم دادخواه
سوابق:
عضو فعال واحد خواهران و کمیسیون فرهنگی جاد دانشگاه کاشان سال 93 تا 94

دانشجوی کارشناسی فیزیک هسته ای ورودی 92

 


 

دبیر فرهنگی : خانم بختیاری
سوابق:
قائم مقام واحد خواهران جاد دانشگاه کاشان سال 93 تا 94
عضو فعال کمیسیون فرهنگی جاد دانشگاه کاشان سال 93 تا 94

دانشجوی کارشناسی فیزیک ورودی 92

 


 

اعضای شورای مرکزی سال 93-94:

 
دبیر : ابوالفضل طوقانیان
دبیر تشکیلات : حسین یگانگی دستگردی
دبیر سیاسی : غلامرضا شاهنوشی
دبیر آموزش : محمدرضا رفیعی نسب
دبیر روابط عمومی : یوسف کعبی(قائم مقام دبیر)
دبیر واحد خواهران : خانم بیجاری
دبیر فرهنگی : خانم بختیاری