براساس انتخابات انجام شده در تاریخ 3 خرداد 1394 افراد زیر با کسب اکثریت به شورای مرکزی راه پیدا کردند.

آقایان:

حسین یگانگی دستگردی

امیرحسین چگونیان

سید علی آیتی نجف آبادی

مصطفی سلیمی

علی اسماعیلی

خانمها:

دادخواه

بختیاری

همچنین آقایان محمدرضا رفیعی نسب و یوسف کعبی از اعضای سابق شورای مرکزی به عنوان هیئت نظارت انتخاب شدند.