رهبری

*امام طرفدار جدی حمایت از محرومان و مستضعفان بود. نابرابری اقتصادی را امام با شدت و حدت رد میکرد. اشرافیگری را با تلخی رد میکرد. به معنای واقعی کلمه امام طرفدار عدالت اجتماعی بود.

از آن جهت به مسئولان کشور تذکر میداد درباره خوی کاخ نشینی.

*امام مکرر میگفت فقرا و محرومان و کوخ نشینان هستند که صحنه ها را پر کرده اند و اعتراض هم نمیکنند و در در میدانهای خطر حاضر میشوند.

*یکی دیگر از اصول امام اعتماد به صدق وعده الهی، و بی اعتمادی به قدرهای مستکبر است.

اینکه امام به مستکبرین، هیچ اعتماد و اعتقادی نداشت، این موجب میشد به وعده های آنها اعتنایی نکند.

ما در قضایای جاری خود داریم لمس میکنیم که نمیشود به وعده مستکبرین و حرفهای جلسه خصوصیشان اعتماد کرد.

 *خطر تحریف امام، به عنوان یک هشدار باید در گوش مسئولان، صاحب‌نظران انقلاب، شاگردان قدیمی امام و علاقه‌مندان این راه باشد.

در داخل هم بعضی شخصیت امام را تحریف می‌کردند. آنها حتی در زمان حیات امام، حرفی که به نظرشان پسندیده بود به امام نسبت می‌دادند.

بعد از رحلت امام هم همین جریان ادامه داشته، حتی تا آنجا که امام را به صورت یک آدم لیبرال معرفی می‌کنند.

 *هر کسی هر حرفی را که می پسندد به امام نسبت ندهدو اگر کسی حرفی را می خواهد به امام نسبت دهد باید به صورت مستند در بیانات ایشان و به صورت مکرر باشد.

امام خامنه ای 14 خرداد 94