اینجا مملکت خمینی است و هر کس بخواهد علیه ایران توطئه ای کند مردم به رهبری فرماندهی کل قوا در مقابل آن خواهند ایستاد.

 

سید حسن خمینی