آیت الله خزعلی: آقای هاشمی، اگر قرار است روی کار بیاد، من بمیرم و آن روز را نبینم.


دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 36 ثانیه