طی اقدامی غیر اخلاقی و توام با بی قانونی هیات نظارت دانشگاه کاشان، تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان را از شورای فرهنگی اخراج و تشکل دیگری را جایگزین کرد.
رفتارهای دوگانه و نامهربانی های مسئولین دانشگاه، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و مطمئنا جاد این مسئله را صرفا برای اجرای صحیح قانون، در سطح کشور پیگیری کرده و نخواهد گذاشت بی قانونی تبدیل به مد شود.