جوانان مکرربرای تعالی روحی نصیحت میخواهند چیزی که ازبزرگان شنیده ام یک کلمه است:پرهیزازگناه توصیه دیگر انجام فرایض است.اصلی ترین فریضه هم نمازاست.اول وقت وباحضورقلب وحتی المقدورباجماعت.دراین صورت فرشته خواهیدشد ازفرشته هم بالاتر.