ولایت فقیه راانطورشناختیم که اگربگویدنفس نکش نمیکشیم ومیمیریم.(شهیدمجیدرمضان)                

سیاسی ترین زیباترین وکوتاهترین حدیث سیاسی حضرت علی(ع):کسی که موقع یاری رهبرش درخواب باشد زیرلگددشمن بیدارمیشود.غررالحکم ص422