رهبرانقلاب درپاسخ به سوال دانشجویی درباره تکلیف استکبارستیزی بعدازمذاکرات:مگرمبارزه بااستکبارتعطیل برداراست؟این ازمبانی انقلاب است.اگرمبارزه بااستکبارنباشدماتابع قران نیستیم امریکا نمونه تمام استکبار است خودتان رااماده کنید برای ادامه مبارزه بااستکبار.