مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن ...
زمان تشیع و تدفینم گریه نکن ...
زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن ...
فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش می کنند و زنان ما عفت را ...
وقتی جامعه ما را بی غیرتی و بی حجابی گرفت، مادرم گریه کن که اسلام در خطر است ...