میثم نیلی، مدیر مسئول رجانیوز در جلسه با شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان کاشان و ارومیه:
مهمترین مشکل برجام، حفره های امنیتی است.
همه وظیفه داریم برجام را بخوانیم.
حتی اگر مجلس بعدی ، بخاطر رد برجام، شبیه مجلس ششم باشد، بهتر است تا اینکه برجام تصویب شود.
با تصویب برجام، مهار بر بینی نظام زده ایم.
توضیحات بیشتر به زودی منتشر میشود.