خانم رهبر نماینده تهران در مجلس، در جلسه با شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان کاشان و ارومیه:
این برجام حداقل 3 خط قرمز را رد کرده است.
این متن را تصویب نمی کنیم.