توسط مسئولین ذیربط تبلیغات غلطی انجام می‌شود که فوردو از ابتدا تحقیقاتی بوده است و این جمله کاملاً ناصحیح است و این فقط برای توجیه تصمیمات دولت در مقطع فعلی است.

در دولت‌های اصلاحات و بهار برنامه‌ریزی‌ها برای فردو تحقیقاتی نبوده است متأسفانه در سال ۸۸ تفکر انحرافی در انرژی اتمی بود که حتماً از تصمیمات دشمن تأثیر پذیرفته است؛ می‌توان مشکوک بود به موضوعی که دشمن برای مسئول آن وقت تصمیم‌سازی کرده بود که فردو را از مأموریت اصلی خارج و به سمت تحقیقاتی شدن هدایت کند. این جریان‌ها همان زمان باعث تعطیلی کارخانه P۱ شده است، در آن مقطع دشمن درصدد از بین بردن حدود ۶۰۰۰ سانتریفیوژ شد و همه این مسائل به یکدیگر مرتبط است.

این جریان فکری باز بر سر کار آمده و دوباره تأکید می‌کند که فردو تحقیقاتی بوده در صورتی که فردو اصلاً تحقیقاتی نبوده است، اگر آن‌ها در آن زمان این کار را نمی‌کردند، فردو زودتر به مرحله تولید می‌رسید اما خوشبختانه با درایتی که وجود داشت، در آن دوران (سال ۱۳۹۰) فردو به مأموریت اصلی بازگردانده شد و غنی‌سازی ۲۰ درصد را به آنجا بردیم.

به نقل از رجانیوز