با خوانده شدن متن مشخص می‌شود برد برد نیست مخصوصا وقتی که تهدید می‌کنند و تهدید کردن مشخصه برنده‌ها است و اگر ما برنده بودیم مردم شعور داشتند و این موضوع را درک می‌کردند و اگر ما برنده بودیم چرا قهرمان‌سازی کردند و چرا پیوندهای رسانه‌ای خاص مطرح کردند.

اگر ما برنده بودیم مردم، رسانه‌ها و دانشجویان به صورت خودجوش به وسط میدان می‌آمدند؛ پس از توافق دانشجویان درخواست‌هایی را داشتند که چرا روشنگری نمی‌شود، دانشجویان هرگز بر علیه کسی بی‌خودی و یا به نفع کسی بی‌دلیل شعار نمی‌دهند.

روحانی در اقناع نخبگان تاکنون موفق نبوده و بیشتر به زبان تهدید صحبت کرده است البته اخیرا به وی تذکر داده شده و تلاش می‌کند تا با احترام بیشتری صحبت کند و باید عصبانی نشود و مقداری تحمل داشته باشد و با شتاب کار نکند و باید تمام ظرفیت‌های کشور را بکار گیرد اما اگر بخواهد به صورت حذفی رفتار کند حتما با مشکل برخورد می‌کند.

به نقل از رجانیوز