در روزهایی به سر میبریم که گاه افرادی را در جامعه میبینی که به خیالشان، توافق خوبی صورت گرفته ، حق دارند! همه  صداهای شنیده شده، با توافق، موافق هستند.
اما کسی نمیداند، اساتید مخالف برجام را دستگیر می کنند.
کسی نمی داند مخالفان آمریکا را دستگیر میکنند.
کسی نمی داند نشریات مخالف برجام بسته می شوند.
خبر گزاری های منتقد برجام به دادگاه خوانده می شوند.
در این زمان، غیر از صدای موافق چه صدایی می خواهید شنیده شود!
در زمانی که ، مرگ بر آمریکا، شعار حیاتی انقلاب و دشمنی ملت با آمریکا در فیلم ها به سخره گرفته می شود، حضور بی بی سی در ایران اصلا عجیب نیست. وقتی دشمنی با آمریکا نباشد، دلیلی بر دشمنی با انگلیس هم وجود ندارد.
سخن ما این بود، توافق یک بحث ملی است، آن را حزبی نکنید!
سخنان جان کری را نشنیده گرفتیم که او دشمن حتمی ملت است.
سخنان دو سال گذشته دکتر ظریف را نشنیده گرفتیم که معیار حال افراد است.
اما چگونه خودمان را به کری بزنیم، وقتی خانم ابتکار فریاد میزند،«توافق اهرم اصلاحات است».
مطمئنا اگر مجلس آینده، با رد برجام توسط مجلس کنونی، مجلسی بد تر از مجلس ششم هم بشود، یقین بدانید ضرر آن برای ملت کمتر از تصویب برجام است.

برجام سند فروش استقلال کشور است در ازای به قدرت رسیدن اصلاحات و اگر کسی مخالف این حرف است:

اعلام کند، آنچه را که در 8 سال گذشته نداشتیم و برجام آن را برای ما بدست آورد.

اعلام کند، تحلیلی بر  سخنان جان کری، دکتر ظریف، خانم ابتکار، روزنامه های اصلاحات و ... که برجام را برگ برنده در مقابل حزب رقیب می دانند.
حزب الله از انقلاب امام خمینی دفاع خواهد کرد، این را بشنوند آنان که در خواب خرگوشی فرو رفته اند!

والسلام