از کجا باید شروع کرد؟

چه باید گفت، از کدام سخنان شاذ رییس جمهور کشورم حرف بزنم!

والله که خسته کننده است، چقدر باید بی تدبیری دید و دم نزد.

گمان نکنید حزب الله از عواقب اعتراض می ترسد، حزب الله به حرمت امر ولی ساکت است، اما به التزام بصیرت فریاد می زند که آگاه کند خلق را.

مگر آقای رییس جمهور با شعار حقوقدان بودن، بر سر کار نیامد؟ آیا ایشان قانون اساسی کشور را نخوانده اند؟ آیا ایشان نمی دانند طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون وظیفه شورای نگهبان است؟

پس به چه حقی در تفسیر اصل 99 قانون اساسی دخالت کردند و آن را مطابق میل دوستان خود تفسیر کردند.

چگونه ایشان به خود اجازه داد که شورای نگهبان را به «چشم» تشبیه کند؟

چشم در قبال هر خطا فقط می تواند بیننده باشد و نه تنها قدرت بازدارندگی ندارد، بلکه قدرت فریاد زدن هم ندارد چون«چشم» است نه«دهان».

اما این دفعه اول ایشان برای چنین اظهاراتی نیست و فراموش کار خواندن کسانی که خواهان فکت شیت ایرانی بودند، وابسته دانستن همه مشکلات کشور به مذاکرات، تحلیل معنادار صلح امام حسن و... از دیگر سخنان قابل تأمل ایشان است.

والسلام