رئیس جمهور در مراسم روز صنعت دفاعی با بیان اینکه توانمندی ما زمانی است که از هر قدرتی به جا و در زمان خود استفاده کنیم گفت : خط اول دیپلماتها هستند و خط دوم ژنرالها چرا که پشتوانه دیپلماتها باید ژنرال ها باشند تا اگر دیپلماتها ناموفق بودند ژنرال ها جلو بیایند .