رهبرانقلاب دردیدارهیات دولت:

پایان دادن به مذاکرات هسته ای یکی ازکارهای بسیارمهمی است که انجام شده است.امیدوارم اگربرخی مسائل ومشکلاتی هم وجوددارد,برطرف شود.دربحث هسته ای,احتمال بی توجهی به اهداف دشمنان ازجمله نگرانیهاودغدغه هااست.

هوشیاری درمقابل تلاش دشمن برای نفوذ پیچیده وتدریجی,ضرورتی عینی است.

بایددراتخاذمواضع انقلابی صراحت داشت.

اگرغفلت شودناگهان میبینیم که دشمن درجاهایی رخنه کرده ومشغول کارهای خطرناک فرهنگی,اقتصادی وسیاسی است.

حفظ یکپارچگی مردم ازضروریات است.

برای مراقبت ازیکپارچگی جامعه,بایدازحاشیه سازی وتشتت افرینی دوری کردوهیچ حرف وسخنی که وحدت راخدشه دارکندبرزبان نیاورید.

اقتصاداصلی ترین اولویت کشوراست.

بایدمراقب بوددرحرکت اقتصادی,فاصله طبقاتی پیش نیایدوفقراپایمال نشود.

تدوین برنامه ای منسجم وزمانبندی شده برای تحقق اقتصادمقاومتی بایدموردتوجه باشد.