نصایح علامه حسن زاده املی درارتباط بااستفاده ازشبکه های اجتماعی وافرادعضودراین شبکه به شرح زیراست:         

      1-حق رابایادکردن وتکرار کردنش زنده کنید.

      2-باطل راباترک کردنش نابودکنید.

      3-ازتصاویرحرام وغیرشرعی پرهیزکنید.

     4-ازبحث های بیهوده بپرهیزید.

     5-ازجوک هایی که دین وعبادات ومقدسات واشخاص وملت ها وقومیت هارامسخره میکند,بپرهیزید.

    6-مصدرنقل شایعات نباشیدوقبل ازنقل وانتشارهرحدیث یاروایت یاداستان وخبری ازصحت ان مطمئن شوید.

    7-بگذاریدان کلامی که می فرستیدبه نفع شماگواهی دهدنه علیه تان.

    8-خودتان راکلیدخیروقفل شرقراردهید.

    9-هرمتنی وپیامی که می فرستیدبه منزله تاییدوباامضای شماست.نگوکه به من رسیده وکپی کرده ام.

    10-تمام سعی خودتان رابرای استفاده بهینه ازاین تکنولوژی به کاربگیریدوازان برای دعوت الی الله وامربه معروف ونهی ازمنکر واموزش مسائل دینی وفرهنگی وعلمی واموزشی استفاده کنیدیعنی به عنوان یک اصلاحگربه تمام معناونیت خودتان رادرست وخالصانه کنید.

11-برای بیان حق مجاملات ورودربایستی راکناربگذاریددین وحق برهرچیزمقدم وشایسته ترهستند.

12-تصویرپروفایل شماوپیام هایتان معرف شخصیت شماست.