بخشی ازکتاب:

 

امیدوارم هرگزتورامایوس نکنم

بارپروردگارا!

تودرهمه چیزحضورداری!

هرکجاکه روم توهستی!

ودرهرقدمی ازمن مراقبت می کنی,درهرچرخه ای بنابراین ترسی ندارم!

وتوگواه افکار,اعمال وبرگفتارمن هستی!

امیدوارم هرگزتورامایوس نکنم!

 

 

عنوان: باخداهمه چیزممکن است

نام پدیداور: چوپانکار,شهناز

موضوع: روانشناسی,عرفان,دعا

مشخصات نشر: مشهد,راهیان سبز,1390

قیمت: 3000تومان