کاندولیزارایس(وزیرسابق امورخارجه امریکا ومشاورارشدجرج بوش):

رهبرایران میتواندنقشه هایی راکه بهترین ذهن ها,باصرف بیشترین بودجه ها,درزمانی بسیارطولانی کشیده ومجریانی ماهراجرای ان رابرعهده گرفته اند,بایک سخنرانی یک ساعته خنثی کند.

چراخامنه ای:

دکوئیار(رییس اسبق سازمان ملل متحد) نقل ازعلی اکبربشارتی وزیراسبق کشور:

پس ازملاقات,دکوئیار به من گفت:رییس جمهورشما(ان موقع امام خامنه ای رییس جمهورایران بودند)ازکدام دانشگاه علوم سیاسی فارغ التحصیل شده است.گفتم چطور؟

گفت:من ازچنددانشگاه معتبرمدرک دکترای علوم سیاسی دارم وبیش از30سال است که کارسیاسی میکنم و10سال است که دبیرسازمان ملل هستم دراین مدت کمترشخصیت سیاسی ورییس جمهوری هست که وی راندیده وبااوگفتگونکرده باشم ولی تاکنون شخصیتی سیاستمدارتروهوشمندترازرییس جمهور شماندیده ام.

چراخامنه ای:

روزی بعدازملاقات ایت الله خامنه ای باایت الله بهاء الدینی ازایشان می پرسندکه ایادیروزمقام معظم رهبری به اینجا امده بود؟ایشان درجواب میفرمایند:بله چنددقیقه خورشیددراینجاتابیدورفت,اوچون خورشیددارای خیروبرکات است.

چراخامنه ای:

علامه عظیم الشان حضرت ایت الله حسن زاده املی جلوی حضرت اقا دوزانونشسته وایشان رامولاخطاب میکنند,امام خامنه ای ناراحت شده وبه علامه میفرمایند:اینکاررانکنید.علامه حسن زاده میفرمایند:اگریک مکروه ازشماسراغ داشتم اینکاررانمیکردم.

چراخامنه ای:

موسسه کارنگی امریکا:شایددردنیاهیچ رهبری نباشدکه نسبت به مسائل جاری جهان به اندازه امام خامنه ای اهمیت دهد.

چراخامنه ای:

امام خمینی(ره) الحق ایشان(امام خامنه ای)شایستگی رهبری رادارند.

چراخامنه ای:

مرحوم محمدتقی بهلول نقل کرده است:من درطول عمرم,امراوصاحب منصبان زیادی رادیده ام,اماکسی رابه لحاظ بی رغبتی به مقام ومنصب دنیایی,همپای اقای خامنه ای ندیده ام.وقتی درزندگی روزمره اوراازنزدیک میبینم حس میکنم که ذره ای میل به دنیا طلبی دراووجودندارد.