دکترحسن روحانی درنشست خبری روزشنبه که باخبرنگاران داخلی وخارجی درپاستوربرگزارشد.همه چیزراارام دیدواظهارداشت:امیدوارم تاپایان این دولت که وعده مااین بوده که ان شاالله تورم یک رقمی باشد,بتوانیم به تورم یک رقمی دست یابیم.ایشان همچنین درپاسخ به سوالی پیرامون راهکار حل مشکلات اقتصادی وموانع اصلی برسرفعالیت اقتصادی دولت واینکه مردشماره یک دولت درحل بحران اقتصادی کیست؟گفت:

اقتصادماهم بامشکل اقتصادنفتی بودن هم بامشکل اقتصادرانتی بودن هم اقتصاددربرخی اززمینه هاوهم حضورپررنگ برخی ازدستگاه هایی که خیلی درشان انان کاراقتصادی نیست وهمچنین عدم اجرای درست سیاست های کلی اصل44روبه رواست.

روحانی دولت الکترونیک رایکی ازراه های جلوگیری ازفساددانست ورسانه هاراابزارمهمی برای تحقق مبارزه بافسادعنوان کردوگفت:یکی ازراه های مبارزه بافسادرسانه های ازادهستند.

ریئس جمهور پیرامون مردشماره یک دولت درحل بحران اقتصادی گفت:این دولت بیشتربرنامه محوراست تاشخص محور.

یک استاددانشگاه سوالات مطرح شده راکلیشه ای دانست.زیبا کلام درخصوص سخنان فوق رئیس جمهوراظهارداشت:ایا فکرنمی کنید که ریشه مشکلات اقتصادی ایران,نه درتحریم هاوفشارغربی ها,بلکه ناشی از اقتصادفاسدوناکارامدی باشدکه برایران حاکم است.

روحانی همچنین درپاسخ به سوالی که ایااین انتظارقانونی وجودنداشت که براساس اصول77و125قانون اساسی که ازنظرقانون درخصوص تعهدات ومعاهده های خارجی کاملا روشن است دولت  به وظیفه خود دراین زمینه عمل کندوبررسی برجام رابع عنوان یک لایحه به مجلس بفرستد؟ گفت:وقتی یک توافقنامه ومعاهده ای را رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهورامضا میکند باید ان را برای تصویب به مجلس فرستاد.

روحانی ادامه داد:ماچیزی راامضاءنکردیم نه تنها رئیس جمهوربلکه نماینده رئیس جمهورهم چیزی را امضانکرده است.

رئیس دفترسیاسی حزب موتلفه این بخش ازسخنان روحانی رابه معنای دورزدن مجلس ونادیده گرفتن بهارستان به عنوان راس امورازسوی منتخب ملت ارزیابی کرد وافزود:نمیدانیم که رئیس جمهورچه اصراری دارد که مجلس ازاین مساله مهم برکنارباشد. انبارلویی اضافه کرد,پس شمابه خاطرچیزی که امضا نشده غنی سازی20درصد را به 3.75 درصد رسانده اید. این حق مردم ونمایندگان است که بدانند درمساله برجام, چه چیزی اتفاق افتاده است.

رئیس جمهور درادامه درپاسخ به سوالی درباره رفع حصرمحصورین توضیح داد:

تلاش دولت ابتدا براین بوده که درداخل جامعه ما احساس ارامش بیشتری کنند واگرموضوعی درگذشته دراین کشوربوده وما می توانیم این موضوع راطبق قانون پایان دهیم این کاررا انجام می دهیم.به هرحال ادامه یک مشکلی که درجامعه به وجودامده,حالا حق با این طرف بوده یا ان طرف بالاخره قوه قضاییه حکم میکند,امااینکه یک موضوع راتبدیل کنیم به یک مسئله دائمی درکشورخوب نیست وکسی سودی نمی برد.

وی افزود:این چه خاصیتی دارد.بایدتلاش کنیم قانون اجرا شود.کسی که خطا یا اشتباهی کرده بایدقانون نسبت به ان فرداجراشودامااینکه موضوع راتبدیل کنیم به یک موضوع تکراری درکشور,درست نیست.

انبارلویی,فعال سیاسی دراین باره گفت:مگرانچه تاکنون درباره حصراتفاق افتادغیرقانونی بوده است؟

درواقع این دشمنی سران فتنه به مردم ونظام است که دائمی شده است.واگرقراراست درمساله حصراتفاقی بیفتد باید درموضع گیری انان بیفتد.انان همچنان برموضع خودعلیه انقلاب ونظام هستندواگرروحانی میخواهداین مسئله راحل کند,باید قانونی رابیاورد که دران وطن فروشی جرم نباشد.

افتخاری رئیس فراکسیون زنان مجلس نیزدراین باره رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون دانست.

حجت الاسلام روحانی درادامه نشست گفت:ان شاالله امسال شاهد یک انتخابات بسیارخوب خواهیم بودوان درزمینه رشد و رونق سیاسی دراسفند ظاهرمی شود مردم شاهد یک انتخابات بسیارخوب وبامشارکت بسیارخوب وشکوهمند خواهند بود.

ان شاالله رقابتی ترازگذشته,رقابتی که همیشه بوده است.وبااحساس سلامت بیشتر.

عضوشورای مرکزی حزب اعتماد ملی توجه به حقوق مردم وتلاش برای برگزاری انتخابات رقابتی را ازمحورهای مهم این نشست ارزیابی واضافه کرد:این امرمیتواند مهم ترین سرفصل یک انتخابات پرشورباشد زیرا اگر انتخابات رقابتی نباشد,دیگرنمی توان عنوان انتخاب رابه ان اطلاق کرد و انتخابات پرشورنیازمند حضورهمه سلایق سیاسی است تا حضورحداکثری مردم پای صندوق ها تضمین شود.

روحانی درپاسخ به سوالی پیرامون نفوذ امریکا پس ازبرجام وبرنامه های دولت برای مسدودکردن راه های نفوذ گفت:ما باید حواسمان را درخصوص نفوذ قدرت های بزرگ خصوصا امریکاجمع کنیم وانچه مقام معظم رهبری به ان اشاره کردندبه عنوان یک رهنمود ملی است,همه ما باید به ان توجه کنیم.

روحانی تصریح کرد:هرمقدارما قدرت ملی مان رابالا ببریم وهرمقدار توسعه کشورافزایش پیداکند و تعامل ما با دنیا به ویژه با همسایگانمان تعامل نزدیکتری بشود,رخنه سیاسی,فرهنگی,امنیتی هرروز کمتر خواهد شد و این رسالت و وظیفه اصلی ماست.