دلایل برتری دانش نسبت به مال:

امیرالمومنین حضرت علی(ع)خطاب به کمیل:"ای کمیل,دانش بهترازمال است,زیرا علم,نگهبان تواست,ومال راتوبایدنگهبان باشی,مال بابخشش کاستی پذیرد,اماعلم بابخشش فزونی گیرد,ومقام وشخصیتی که بامال به دست امده بانابودی مال,نابودمی گردد.

 

نهج البلاغه,حکمت147