دبیر تشکیلات جاد کاشان:

اجرای قانون، چه در سطح یک روستا، چه در سطح کشور الزام دارد.

دبیر تشکیلات جاد کاشان، در واکنش به حذف غیر اخلاقی و غیر شفاف تشکل جامعه اسلامی دانشجویان کاشان از شورای فرهنگی این دانشگاه، خواستار اجرای شفاف قانون شد.

پس از اتفاقات رخ داده در دانشگاه کاشان و بازگشایی انجمن اسلامی اصلاح طلب،  شاهد تعامل مسئولین نبودیم  و این مسئله در شورای فرهنگی به اوج خود رسید.

به گونه ای که تشکلی که قانونا، بخاطر تعداد اعضا به رسمیت نرسیده است، بعنوان بزرگترین تشکل در شورا فرهنگی حاضر میشود.

به رییس هیأت نظارت، توصیه میکنیم خلاف آنچه که تاکنون انجام داده اند، اکنون با شفافیت و صریح بزرگترین تشکل دانشگاه را انتخاب کنند و دلایل و مستندات خود را کتبا به همه تشکل ها اعلام کنند.

حساسیت شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان کاشان، نه برای حضور در شورای فرهنگی، بلکه فقط برای درست و صحیح اجرا شدن قوانین است و چنانچه در جایی تخلفی را مشاهده کنند، اخطار می دهند و مطمئنا گام بعدی، فراتر از یک اخطار ساده است.

امیدواریم با قانون مداری مسئولین دانشگاه، بار دیگر شرایط تعامل با مسئولین برای تشکل ها بوجود آید.

والسلام علی من اتبع الهدی