اگر این کشور بخواهد اصلاح شود ، اگر بخواهد در جاده ی ترقی بیفتد ، در جاده ی تعالی بیفتد ، در جاده ی علم بیفتد ،در راه صنعت بیفتد ، در راه حریت و آزادی خواهی بیفتد ، بهترین راه ونزدیکترین راه -اگر نگویم راه دیگری نیست- همین است که از همین احساسات صادقانه مردم درباره ی حسین بن علی که حقیقت دارد و واقعیت دارد و درباره ی شخصی است که شایسته ی این احساسات است و صاحب یک مکتب بزرگ و عالی است ، استفاده کنیم.

متفکر شهید استاد مرتضی مظهری