قابل توجه فعالان ونخبگان فرهنگی:

علمای دینی ونخبگان سیاسی وفرهنگی وظیفه ای بس سنگین تر دارند که متاسفانه غالبا مورد غفلت انان است :علمابه جای برافروختن اتش اختلافات مذهبی وسیاسیون به جای انفعال دربرابردشمن ونخبگان فرهنگی به جای سرگرمی به حاشیه ها.دردبزرگ دنیای اسلام رابشناسندورسالت خودراکه دربیشگاه عدل الهی مسئول ادای انند بذیرا گردند وازعهده ی ان برایند.