اخیرا آقای زیباکلام،در مصاحبه ای خطاب به آقای زارعی که بخاطر تایید برجام، به ابراز احساسات قلبی خود پرداخته بود، گفت: " آیا شما هیچ وقت برای 6میلیون بیکار مملکت گریه کرده اید؟ "
متاسفانه، در جامعه ای قرار داریم که به آسانی مطالب با هم خلط میشوند، اشتغالزایی را وظیفه نمایندگان مجلس میبینند.
آقای زیباکلام، آیا تا بحال به دولت گوشزد کرده اید که 6میلیون بیکار داریم؟ آیا تا بحال پیگیر این امور بوده اید؟ یا مانند امروز به دنبال این هستید که مطالب را با هم درآمیزید و آنچه را که خود دوست دارید، از آن دربیاورید.
اما بدانید تاریخ بهترین قاضی است و مغلطه های امثال جنابعالی حق را باطل نمیکند.
گریه های آقای زارعی بر توافقی است که نه 6 میلیون نفر را، نه جوانان بیکار را، بلکه امثال جنابعالی را هم به خاک سیاه مینشاند.
گریه ایست که میداند اجرای توافق مذکور، مسیر را برای جنگ آمریکا هموارتر میکند و قدرت بازدارندگی ایران عزیز را برای مقابله، به نزدیکی صفر میرساند.
گریه کنید که گندم ری، فقط در باغ سبزیست که دشمن نشان میدهد!

والسلام علی من اتبع الهدی