طبق آخرین مصوبه ی شورای مرکزی جاد دانشگاه کاشان  آقای مرتضی پدرام به عنوان قائم مقام کمیسیون سیاسی و آقای محسن بخشی به عنوان قائم مقام کمیسیون روابط عمومی و خانم یزدانی به عنوان قائم مقام واحد خواهران منصوب شدند.

از خداوند منان برایشان آرزوی سلامتی و توفیق خدمت داریم.