در روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن کنفرانس دانشکده ی علوم پایه با حضور دکتر حسین ستار (معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان) و جناب آقای زینلیان (دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان) ،جوایزی به منظور تقدیر و تشکر از فعالیت های شورای مرکزی سابق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان و همچنین تقدیر از اعضای شرکت کننده در سیر مطالعاتی جاد دانشگاه کاشان،اهدا گردید.

- اعضای شورای مرکزی سابق

خانم ها:

 مهدیه دادخواه

 زهره بختیاری

 

 آقایان:

حسین یگانگی

 سیدعلی آیتی

 مصطفی سلیمی

 مرتضی پدرام

 

- اعضای سیر مطالعاتی

خانم ها:

مهدیه دادخواه

زهرا بیجاری

زهره بختیاری

عارفه سنمار

سکینه صفری

فائزه رضی

مائده جوادی

زینب محمدی

راضیه رستمی

نوریه قنبری

عاطفه جهانگیری