در روز دوشنبه،سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در محل طبقه ی سوم سازمان مرکزی دانشگاه کاشان،تعدادی از اعضای فعال جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان در دیداری صمیمانه با رییس محترم دانشگاه کاشان پروفسور زراعت مطالبات دانشجویی خود را بیان کردند.

خلاصه ی این مطالبات به شرح زیر است:

- پیگیری اخراج غیر عادلانه ی جامعه اسلامی از شورای فرهنگی

- ایرادات وارد به هیئت نظارت در تایید مراسم های جامعه اسلامی

- مسائل صنفی از قبیل خوابگاه ورودی های جدید

- وضعیت حجاب و نظارت کم بر اوضاع افت علمی دانشجویان