دبیرواعضای محترم انجمن اسلامی مستقل حضور حداکثری دانشجویان دانشگاه کاشان درانتخابات شورای مرکزی 19اردیبهشت وکسب عنوان بزرگترین تشکل دانشجویی دانشگاه کاشان راتبریک عرض میکنیم.

دبیرروابط عمومی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان. 19اردیبهشت ماه سال 1395