بسمه الله الرحمن الرحیم

در روز پنج شنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه سال جاری،اردوی تشکیلاتی مرق به همت جاد دانشگاه کاشان،برگزار گردید.

این اردوی تشکیلاتی یک روزه باحضور اعضای فعال جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان(واحدبرادران) و با حضور محترم دکتر شریف زارعی برگزارشد.

موضوعات مورد بحث در این اردو به شرح زیر است:

-تجربیات دکتر شریف زارعی در دوران دانشجویی ایشان

-فعالیت های تشکیلاتی دکتر زارعی

-تاسیس کانون نگاه سبز و رسانه

-کشف نخبه های مانند علی یار احمدی

-تشکیلات و اخلاق تشکیلاتی

-چگونگی رسیدن به تشکیلاتی قوی

-اتفاقات اخیر در دانشگاه کاشان