بسمه تعالی
برادر ارجمند؛ جناب آقای علی وثوقیان
طی این حکم شما را به مدت یکسال به عنوان سخنگوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان، منصوب میکنم.
امید است که با عنایت به لطف الهی ، تمامی توان خود را در جهت اهداف این تشکل استفاده نمایید

به امید روزهای خوب دانشگاه
امیرحسین چگونیان
دبیرکل جاد کاشان