این روزها اگر کمی هوشیار باشیم،میشود تلاش و فعالیت هایی رادید که همه قصد در تضعیف صدای مطالبه گرانه تشکل های انقلابی را دارند.

نفس کشیدن را برای تشکل ها سخت کرده اند،اگر قدم از قدمی بردارند،آنها را به بهانه های واهی بازخواست میکنند.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها مسئولین را به تعامل و کمک به تشکل های انقلابی امر کرده اند و در بیان وظایف تشکل ها،مطالبه گری،عدالتخواهی بیان مواضع صریح و مستدل را نام میبرند.

هرروز که میگذرد تلاش های جدیدی را میبینیم که درصدد هستند تا نگذارند صدای دانشجویان به گوش مردم جامعه برسد،که اگر صدای موذن را نشنوند،بی شک نمازشان قضا خواهد شد.

اما این فشارهایی که به تشکل ها وارد شده،از یک جهت خوشحال کننده است چون بیانگر تحت فشار قرار گرفتن قدرت طلبان و دوست داران تک صدایی در کشور است و مهم تر آنکه،نشان میدهد که دانشجویان وظایف انقلابی و روشن گرایانه خود را به خوبی انجام داده اند و البته باید محکم تر و جدی تر آن را ادامه دهند.

از طرف دیگر ناراحت هستیم که چرا گاها در بعضی از مسئولیت ها،اشخاصی وجود دارند که به جای میدان دادن به این جوانان انقلابی،چماقی را بالای سرآنها گرفته اند  تا به محض بیان هرگونه موضع درست و غلط،بر سر آنها  بکوبند.

چرا عده ای کوچکترین اعلام موضع تشکل هاآنها را،کوچکترین مطالبه گری آنها را موجب تشویش اذهان جامعه و آشوب میدانند ولی هنوز در قبال فتنه ویا اظهارات فتنه گران هیچ اعلام نظری نکردند؟

دانشجومطالبه گر را،هرچقدر هم که سرکوب کنید،وظیفه ی خود را انجام میدهد،به فرض اگر یک فعال دانشجویی را به حاشیه برانید،افراد دغدغه مند دیگر هستند  که راه را ادامه دهند.

اگر تشکلی را تعلیق و یا منحل کنید،تشکل های دیگر قدرتمند ترخواهند شد.

ولی هیهات که از روشنگری های دانشجویی و از مطالبات دانشجویی راحت شوید،که جامعه مسلمانان،جامعه برده ها و تماشاچی ها نیست و همواره در میدان نبرد حق و باطل،تنها اهل باطل هستند که اهل سکوت و سازش هستند.

 

والسلام علی  من اتبع الهدی

 

امیرحسین چگونیان

دبیر جاد دانشگاه کاشان