بسمه تعالی

 

به همت تلاش های اعضای فعال جامعه اسلامی دانشجویان کاشان،در این دانشگاه شوراهای دانشکده علوم پایه،دانشکده مهندسی،معماری و هنر و دانشکده ی انسانی و حقوق در مردادماه 1395 تشکیل شد.

ضمن تشکر از زحمات خانم ها یزدانی، دادخواه و محمدی و آقایان فاتحی، سلیمانی و نجف زاده در تشکیل این شوراها، دبیران شورای هریک از دانشکده ها به شرح زیر منتصب شدند:

 -دانشکده مهندسی،معماری و هنر: آقای فاتحی

 -دانشکده علوم پایه:آقای نجف زاده

 -دانشکده علوم انسانی و حقوق:آقای رازقی

 

دبیر و اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان کاشان،برای این دوستان آرزوی موفقیت و سربلندی در وظایفشان را از خداوند متعال خواستارند.

 

         1395/5/20