مهدیه دادخواه دبیر واحد خواهران جاد کاشان نوشت:

ملت فلسطین بدانند که مردم ایران،همانطور که از اعدام صدام خرسند شدند،از خبر مرگ ذلت بار شیمون پرز خوشحال هستند.

 

بعد از شنیدن خبر مرگ پرز،رییس سابق رژیم صهیونیستی،و واکنش دولتهای بزرگ جهانی به یاد خبر اعدام صدام در دهه ی هشتاد افتادم.

هردو جنایت کار مردم مظلوم ایران و فلسطین را مورد ستم قراردادند.

جنایاتی که هنوز تبعات آن دامنگیر بسیاری از خانواده هاست،هنوز مادرانی درغم از دست دادن همسر و فرزندانشان میسوزند و هنوز بیمارانی در بستر با مرگ دست و پنجه نرم میکنند.

هرچند اتحادیه ی اروپا در عین جنایتکار خواندن صدام،مجازات اعدام اورا خلاف قوانین حقوق بشر دانست

 و اکنون مقامات آمریکایی و اروپایی،شیمون پرز را مرد صلح معرفی میکنند.

اما تنها مردم حماس و فلسطین که عزیزان خود در آتش جنایات او از دست دادند،میدانند که شیمون مرد صلح نبود بلکه جنایتکاری بود که در اردوگاه قانا کودکان بی گناه را تکه تکه کرد و پناهندگان را به آتش و خون کشید.

ملت فلسطین بداند،مردم ایران همانطور که از اعدام صدام خرسند شدند اکنون نیز از خبر مرگ ذلت بار پرز خوشحال هستند.

و در آستانه ی سالگرد انتفاضه ی سوم مردم فلسطین از این حرکت مردمی دفاع میکنند.