کلیپ های انتخاباتی طنز دکتر سلام در محوطه بلوک 6 خوابگاه خواهران پخش شد، که با مشارکت حداکثری دانشجویان همراه بود.

در ادامه پخش کلیپ ، دانشجویان به گفتگو در خصوص انتخابات پرداختند.