توجه           توجه

به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان در روز های 25 و 27 اردیبهشت ماه گقتمان دانشجویی پیرامون انتخابات در کافه انتخابات، مقابل تالار فیض با مشارکت دانشجویان برگزار گردید.