مستند من تکنو کرات هستم در خوابگاه های مرکزی خواهران و برادران در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در ساعت 22:00 به همت کارگروه اقتصاد مقاومتی جاد کاشان اکران گردید.