گزارشی از برنامه ی آقای داریوش سجادی با موضوع نفوذ ؛ تکمیل پازل براندازی چوب حراج به استقلال کشور :

ایجاد بحران انگیزه با تحمیل بحران اقتصادی( از برجام آبی برای روحانی و کابینه ی دولت نجوشید)

داریوش سجادی دوشنبه شب در دانشگاه دولتی کاشان اظهار داشت :

بهمن 57 حکومتی ساقط و نظامی جایگزین آن شد که در جوهره خود به صورت ماهیتی تمامیت هژمونی و اقتدار ایالات متحده آمریکا را به چالش کشاند، آن هم در موقعیتی که نظام حاکم بین‌الملل، نظامی دوقطبی تعریف شده بین دو قطب شرق و غرب بود با این تلقی که در منازعه این دوقطبی دین به تعبیر کمونیست‌ها که قطب شرقی را به عهده داشتند، افیون توده‌ها قلمداد می‌شد.

  • اخیرا اغتشاشات محصول شیطنت های آمریکایی ها و تحمیل بحران معیشت 

  • روی کار آوردن پراگماتیست ها هدف تحریم های فلج کننده اقتصادی

  • موفقیت در شاخه ی نظامی در شامات ، ناکامی در برجام 

  • بحران معیشت راهکاری در اتحاد جماهیر شوروی نتیجه داد.