🌹 شما هم می توانید در آوردن #بهار به دل های دیگران در #شادی آن ها سهیم باشید.🌹

شما می توانیدکمک های نقدی خود را به شماره حساب   ۱۶۰۹۵۷۰۸۱۰    به نام جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان نزد بانک تجارت واریز نمایید.

#بهار
#طرح_شادی_دلها